Ekteskap – hvem eier hva

Ekteskap – hvem eier hva

Et ekteskap er et lovregulert samliv mellom to voksne personer. Det er mange lover som kommer til anvendelse, men hovedloven er Ekteskapsloven. Denne regulerer alt fra hvordan en tar ut lysning, forsørgerplikt, formell inngåelse av ekteskap, ugyldige ekteskap osv.

Det viktigste for de fleste er hvordan formuen fordeler seg mellom ektefellene. Og for å være enda tydeligere; hvordan fordeles formuen om ektefeller skiller seg? Og; hvordan fordeles formuen mellom de to ektefellenes arvinger den dagen de begge er døde?

Felleseie eller særeie?

I ekteskapet begynner en å regne formuen etter en giftet seg. Ekteskapsloven sier som hovedregel at det en part har med seg inn i ekteskapet, har en rett på å ta med seg ut av ekteskapet. Om du hadde med deg en arvet hytte da du giftet deg, har du rett til å holde den unna om du skiller deg.

Verdier som blir til etter at ekteskapet er inngått er som hovedregel felles. Begge eier det – og det kalles felleseie. Dere har felleseie i ekteskapet dersom dere ikke avtaler annet. Dette følger av Ekteskapslovens regler.

Om dere er usikre på hva som er felleseie, hva den ene alene kan bestemme over også i ekteskapet, – og hva som må deles/hva som kan holdes unna ved skilsmisse – ta kontakt for en grundig gjennomgang av deres situasjon.

Unntaket fra felleseiet er særeie. Det blir ikke særeie fordi den ene har kjøpt det. Det blir heller ikke særeie fordi den ene hadde det med seg inn i ekteskapet. At noe er særeie betyr at når ekteskapet opphører ved skilsmisse eller død, så skal en særeiegjenstand gå direkte til den ene ektefellen eller dennes arvinger.

Særeie er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen ektefellene imellom. Særeie betyr at den ene ektefellen alene eier en definert gjenstand og særeie må være avtalt i ektepakt for å være gyldig.

Det er spesielle formkrav til en ektepakt og den må være tinglyst i Ektepaktsregisteret for å få rettsvern for tredjepart.Om en ektefelle vil gi den andre ektefellen en eiendom i gave, krever dette ektepakt. Det krever også ektepakt dersom ektefellene ønsker å gjøre felles bolig om til den ene ektefellens særeie. Om en er i konflikt i forhold til lengstlevendes rettigheter, velger noen å overføre boligen til den ene ektefellen som dennes særeie. Om så den andre ektefellen dør, skal ikke arvingene motta arv fra det som er tatt unna som særeie.

Hva som skal være felleseie og særeie er også vanskelig juss som kan ha store konsekvenser i familienes liv. Det er viktig at dere får grundig gjennomgang av deres situasjon fra advokat med formuesrett og arverett som sine spesialfelt.

Gaver mellom ektefeller

Ektefeller står fritt til å overføre sin formue fra den ene ektefellen til den andre. Det kan være forskjellige hensyn som ligger bak en slik disposisjon. Om ekteskapet har vart lenge og den ene ektefellen eide mer enn den andre da ekteskapet ble inngått, kan det være et ønske om å overføre eiendom eller formue som symbol på likeverd.

Men om ektefeller overfører fast eiendom eller en pengesum, verdipapirer, bil eller annet – så krever det ektepakt.

En ektepakt er et dokument som oppfyller formkrav til avtale mellom ektefellene angående formuen dem imellom.

Om dere ønsker å overføre eiendom mellom ektefeller, så vil vi følge opp formalitetene hvor det er samsvar mellom skjøtet på en eiendom – og ektepakten som gjør denne eiendommen til den ene ektefellens særeie.

Det hender at foreldre ønsker å gi barn forskudd på arv – forutsatt at dette blir særeie. Ofte ønsker foreldre å gi en fritidseiendom som forskudd på arv med bruksrett for seg selv i sin levetid. Vi ordner alle formalitetene.

Advokatfirmaet Nordahl Winther  kan bistå med oppsett av skjøte, bruksrett og tinglysing – oppsett av ektepakt og tinglysing. Skjøtet og ektepakten skal tinglyses ved forskjellige kontorer.

Gave mellom ektefeller og arveretten

Under Uskifte står det hvilke rettigheter lengstlevende har i forhold til særkullsbarn med tanke på å vente med å betale ut fars/morsarv.

Det hender dessverre at situasjonen låser seg fullstendig og det ikke er mulig å gjenåpne kommunikasjon. Mange ektefeller ser den formuen de har bygget opp gjennom livet som deres egen. Og det er absolutt sant. I levende live kan de fritt gi sin formue til hvem de vil og arvingene må pent finne seg i det.

Ektefeller kan også gi gaver til hverandre. Dette krever stor nitidighet og nøyaktighet om en ikke skal risikere et langvarig rettslig oppgjør i forlengelsen av prosessen.

Arvingene arver etter hvor meget avdøde eide ved sin bortgang. Dersom en ektefelle ønsker å gi bort større eller mindre deler av sin formue til den andre ektefellen, så kan dette gjøres. Vi ordner alle dokumenter og sørger for at både ektepakt, skjøte og tinglysing er på plass.

I tilfeller som har låst seg mellom arvinger og foreldre, kan gaver mellom ektefeller være en løsning. Advokatfirmaet Nordahl Winther ønsker å kommunisere med motparten så lenge det har hensikt.

Om dere har behov for råd og gjennomføring av forflytning av formue mellom ektefeller (eller samboere), kan vi bistå med rådgivning, informasjon, eventuell forhandling med motpart – og uansett; utarbeidelse og tinglysing av alle nødvendige dokumenter.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close